Dana Žilinčíková

supervízorka, koučka, mediátorka, terapeutka

 • členka Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov

 • zapísaná v Zozname supervízorov na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Používané prístupy v práci: systemický, naratívny a environmentálny

Supervízia je pre mňa podpora hľadania riešení ako "z blata von" a nie príliš veľké obzeranie sa ako a v čom sa nám nedarilo. Supervíziu vnímam  aj ako možnosť pozrieť sa na svoj profesionálny príbeh ako na niečo,čo tvorím a neustále rozvíjam tým smerom, ktorým je mne vlastné a kde to "ustojím" na základe vlastných ľudských i profesionálnych hodnôt.

Špecializácia:

 • v oblasti riadenia: strategicky rozvoj organizácie, definovanie potrieb a  cieľov organizácie, rola riadiaceho pracovníka a jej kontexty a dilemy, problematika motivácie v organizácii, plánovanie riadiacich procesov,
 • individuálny profesionálny rozvoj:  hranice  a možnosti mojej profesionality, pocity bezmocnosti, neistoty, nedôvery vo vzťahu ku klientom...zvládanie záťaže, motivácia pre moju dennú prácu, identifikácia s mojou rolou v organizácii, plán osobného rozvoja, nové pracovné zaradenie, úlohy, zvýšené nároky na moju prac.pozíciu a pod.
 • prípadová supervízia: (neviem ako ďalej, mám pocit, že neviem byť užitočný, nemám spätnú väzbu na moju prácu, hranice v prípade a pod.),
 • tímová supervízia (budovanie teamu, kooperácia, komunikácia, dôvera, konflikt, role v teame),
 • koučovanie s riadiacimi pracovníkmi, menežérmi projektov, koordinátormi tímov , ale aj bežnými pracovníkmi a pod.

Skúsenosti:

 • prax v riadiacej pozícii: od roku 1999
 • prax v ind. a skupinovej poradenskej praxi (v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí - sociálnoprávne poradenstvo,
 • psychoterapeutické poradenstvo) : od roku 1999
 • prax v internej supervízií: od r. 2000 (každoročne cca 200 hodín)
 • prax v externej supervízií: od r. 2004 (každoročne cca 150 hodín)
 • prax v koučovaní (professional a life koučing) - od r. 2008
 • prax v oblasti terapie ranej traumy a terapie životných príbehov - od r. 2008
 • prax v lektorovaní a vzdelávaní - od r. 2003 (každoročne cca 70 hodín)

Iné aktivity:

 • facilitácia stretnutí
 • vedenie strategických plánovaní organizácií
 • mediácia (riešenie konfliktov v rodinách i  na pracovisku), nie som zapísaná v Zozname mediátorov
 • vzdelávanie a lektorovanie pomáhajúcich profesionálov
 • poskytovanie sociálneho a psychoterapeutického poradenstva jednotlivcom, párom, dvojici : rodič - dieťa a celým rodinám
 • tvorba  a využívanie terapeutických príbehov pre deti s ohrozeným detstvom
 • mediácia - som zapísaná v Zozname mediátorov MS SR

Realizované supervízie ( v poslednom období):

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (skupinové supervízie pre vedúcich oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)

 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Brezno - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  (individuálne a skupinové supervízie pre sociálnych pracovníkov a psychológov)

 • Detský domov Valaská, Prievidza, Hnúšťa, Polomka  - profesionálni rodičia, vychovávatelia, zdravotnícky personál, manažment, sociálni pracovníci, psychológovia

 • Domov sociálnych služieb Symbia Zvolen (vychovávatelia)

 • Mimovládne organizácie zamerané na prácu s utečencami a azylantmi (sociálni pracovníci)

 • Individuálny koučing pre vedúcich pracovníkov mimovládnych organizácií a sociálnych organizácií (v Banskej Bystrici)

 • Základná škola Divín (učitelia)

 • Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica

 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Banská Bystrica - Kráľová

Akademické vzdelanie:

 • sociálna pedagogika

Postgraduálne vzdelanie:

 • psychoterapeutický výcvik v systemickej a naratívnej terapii,
 • kurzy a výcviky v attachmente/vzťahovej väzbe a liečbe jeho ťažkostí,
 • kurzy v terapii dotykom a tréning lektorovania kurzov terapie dotykom
 • kurzy a výcviky  v liečbe ranej traumy a jej liečby
 • kurzy a výcviky v liečbe životného príbehu alebo životným príbehom – life story therapy
 • kurzy v liečbe ťažkostí FASD
 • kurzy, workshopy a semináre k využívaniu príbehov pre podporu detí, dospelých a rodín
 • kurz vo využívaní piesku v poradenstve, terapii a supervízií (sandplay a sandtray prístup)
 • výcvik v mediácii a rodinnej mediácii (zapísaná v Zozname mediátorov SR)
 • výcvik v supervízií sociálnej práce (Zapísaná v Zozname supervízorov pri MPSVR)
 

Obľúbené knihy: T.Halík - Osloviť Zachea , M.Gladwell - Bod zlomu, R.Bach - Čajka.

Obľúbená muzika: Nina Simone, Diana Kral, Zrní, Karel Kryl, U2.

Obľúbené miesto: hrebeňovka Malej Fatry.

e-mail: zilincikova@supervizia.sk
gsm: 0905 558 193